อาวุธปืนมรดก

อาวุธปืนเป็นทรัพย์มรดกตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1620 วรรคสอง กำหนดว่า “ทรัพย์สินทุกประเภทเป็นทรัพย์มรดก” เว้นแต่ทรัพย์สินที่กฎหมายห้ามมิให้มรดกตกทอด เช่น ที่ดินที่ราชพัสดุ เป็นต้น

ดังนั้น ในกรณีที่เจ้าของอาวุธปืนเสียชีวิต อาวุธปืนดังกล่าวย่อมตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาท โดยทายาทสามารถเลือกที่จะรับมรดกอาวุธปืนนั้น หรือปฏิเสธการรับมรดกได้

หากทายาทเลือกที่จะรับมรดกอาวุธปืนนั้น จะต้องแจ้งการตายของเจ้าของอาวุธปืนต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบการตายของเจ้าของอาวุธปืน เพื่อขอรับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนต่อจากเจ้าของอาวุธปืนเดิม โดยจะต้องนำเอกสารประกอบดังนี้

  • สำเนาทะเบียนบ้านของทายาท
  • สำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก (กรณีที่ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก)
  • สำเนาใบมรณบัตร
  • ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนของเจ้าของอาวุธปืนเดิม
  • อาวุธปืนของเจ้าของอาวุธปืนเดิม

ทั้งนี้ ทายาทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ในการขอรับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

หากทายาทปฏิเสธการรับมรดกอาวุธปืนนั้น อาวุธปืนดังกล่าวจะตกเป็นของทายาทโดยธรรมคนต่อไป จนกระทั่งมีทายาทคนใดคนหนึ่งตกลงที่จะรับมรดกอาวุธปืนนั้น

นอกจากนี้ ทายาทที่รับมรดกอาวุธปืนนั้น จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับอันตรายจากอาวุธปืน

Share on: