อุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิต

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 10:37 pm

กรณีมอเตอร์ไซค์โดนสิบล้อ+พ่วงเบียดล้ม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  • พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
  • พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดให้ผู้ขับขี่รถต้องขับรถด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ ต้องไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ต้องไม่ขับรถประมาทหวาดเสียว ต้องไม่ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ต้องไม่ขับรถในขณะมึนเมาสุราหรือสารเสพติด

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ ในกรณีที่ผู้ขับขี่รถกระทำการโดยประมาทหรือจงใจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ประสบภัยจากรถ

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทประกันภัยต้องให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ในกรณีที่ผู้ขับขี่รถมีประกันภัยรถยนต์

หากผู้ขับขี่สิบล้อ+พ่วงเบียดล้มมอเตอร์ไซค์ ส่งผลให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้ขับขี่สิบล้อ+พ่วงอาจต้องรับโทษทางอาญา โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ผู้ขับขี่สิบล้อ+พ่วงอาจต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์และ/หรือทายาทของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ในกรณีที่ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ประสบอุบัติเหตุ ควรแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ขับขี่สิบล้อ+พ่วง และผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาบาดแผล นอกจากนี้ ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ควรเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆ เช่น ใบบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน ใบรับรองแพทย์ ใบรายการทรัพย์สินที่เสียหาย เพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

Share on: