อุบัติเหตุโดนรถยนต์ชน ตำรวจยังไม่สั่งฟ้อง

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:06 pm

อุบัติเหตุโดนรถยนต์ชน ตำรวจยังไม่สั่งฟ้อง คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับอุบัติเหตุ เช่น บันทึกประจำวันของตำรวจ ใบรับรองแพทย์ รูปถ่ายความเสียหายของรถยนต์ ฯลฯ
  2. ปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินคดี
  3. ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณี
  4. รอให้ศาลตัดสินคดี

ข้อกฎหมายอ้างอิง:

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 422 ผู้ใดได้กระทำละเมิดต่อบุคคลอื่น ท่านว่าผู้นั้นจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ผู้ใดกระทำโดยประมาทและอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น กระทำโดยประมาทและอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินของผู้อื่น กระทำโดยประมาทและอาจก่อให้ผู้อื่นเจ็บป่วย กระทำโดยประมาทและอาจทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Share on: