อุบัติเหตุ ทุพพลภาพถาวร

กรณีอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ทุพพลภาพถาวร มี พ.ร.บ.ทั้งคู่ จะได้สิทธิดังนี้

 • ค่าเสียหายเบื้องต้น โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอ โดยไม่รอการพิสูจน์ความรับผิด ดังนี้
  • กรณี ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามจำนวนที่จ่ายไปจริง
  • กรณี ผู้ประสบภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาท
 • ค่าสินไหมทดแทน หากผู้ประสบภัยสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ขับขี่คู่กรณีเป็นฝ่ายผิด ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณี โดยค่าสินไหมทดแทนจะครอบคลุมความเสียหายต่างๆ ดังนี้
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ค่าปลงศพ
  • ค่าทำขวัญ
  • ค่าขาดอุปการะ
  • ค่าเสียหายอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าเสียหายอื่นๆ นั้น จะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น โดยผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณีได้ไม่เกิน 500,000 บาท

นอกจากนี้ ผู้ประสบภัยยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งจากคู่กรณีได้อีกด้วย โดยค่าเสียหายทางแพ่งจะครอบคลุมความเสียหายต่างๆ นอกเหนือจากที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ดังนี้

 • ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้
 • ค่าเสียหายทางจิตใจ
 • ค่าเสียหายอื่นๆ

ค่าเสียหายทางแพ่งนั้น ผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องได้เต็มจำนวนโดยไม่มีข้อจำกัดแต่อย่างใด

สำหรับกรณีนี้ เนื่องจากผู้ขับขี่ทุพพลภาพถาวร จึงอาจได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณี และค่าเสียหายทางแพ่งจากคู่กรณีเป็นจำนวนเงินที่สูง ดังนั้น ผู้ประสบภัยจึงควรปรึกษาทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

Share on: