เกี่ยวกับเรื่องขอคืนเงินผู้ประกันตน มาตรา39

ผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถขอคืนเงินสมทบได้ ในกรณีที่นำส่งเงินสมทบเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

กรณีที่นำส่งเงินสมทบเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด

ผู้ประกันตนมาตรา 39 มีหน้าที่นำส่งเงินสมทบ 432 บาท/เดือน หากนำส่งเงินสมทบเกินจำนวนนี้ ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบคำขอรับคืนเงิน (ผู้ประกันตนเป็นผู้ยื่นคำขอ) สปส.1-23/2 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

กรณีที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

ความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ประกันตนนั้น

  • ตาย
  • ได้กลับเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อีก
  • ลาออกจากความเป็นผู้ประกันตนโดยการแสดงความจำนง ต่อสำนักงาน

หากผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มีการนำส่งเงินสมทบหลังความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบขอรับคืนเงิน (ผู้ประกันตนเป็นผู้ยื่นคำขอ) สปส.1-23/2 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน

เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงินผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้แก่

  • แบบคำขอรับคืนเงิน (ผู้ประกันตนเป็นผู้ยื่นคำขอ) สปส.1-23/2
  • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (สำเนา 1 ฉบับ)
  • หลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง (ฉบับจริง 1 ฉบับ)

ระยะเวลาในการดำเนินการ

สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ประกันตนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอคืนเงิน

ช่องทางการขอคืนเงิน

ผู้ประกันตนสามารถขอคืนเงินได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

  • ยื่นคำขอคืนเงินด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่
  • จัดส่งเอกสารคำขอคืนเงินทางไปรษณีย์

ค่าธรรมเนียม

การขอคืนเงินผู้ประกันตนมาตรา 39 ไม่มีค่าธรรมเนียม

Share on: