เงินค่าปลงศพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงินค่าปลงศพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,000 บาท ล่าช้าเนื่องจากมีจำนวนผู้ยื่นขอรับเงินจำนวนมาก กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566 มีผู้ยื่นขอรับเงินค่าปลงศพถึง 100,000 ราย ซึ่งสูงกว่าช่วงปกติถึง 3 เท่า ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินได้ทันตามกำหนด

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการล่าช้าของเงินค่าปลงศพ เช่น

  • เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
  • ข้อมูลผู้ขอรับเงินไม่ถูกต้อง
  • สถานที่ดำเนินการล่าช้า

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการล่าช้าของเงินค่าปลงศพ โดยจัดเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อเร่งดำเนินการจ่ายเงิน และปรับปรุงระบบการขอรับเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าปลงศพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถยื่นขอรับเงินได้ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร โดยสามารถยื่นขอรับเงินได้ที่ สำนักงานเขตหรืออำเภอ ในกรณีที่ผู้ตายเสียชีวิตในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใด ๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม.วัด มัสยิด โบสถ์ ก็สามารถยื่นขอรับเงินได้ที่สำนักงานสวัสดิการสังคมจังหวัด หรือสำนักงานสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับเงินค่าปลงศพ ได้แก่

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอ
  • สำเนาใบมรณบัตร
  • สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ตาย
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย
  • สำเนาหลักฐานการเสียชีวิตของผู้ตาย

หากผู้ยื่นคำขอไม่สามารถดำเนินการยื่นขอรับเงินค่าปลงศพได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าปลงศพ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

สำหรับเงินค่าปลงศพ 3,000 บาท สามารถใช้ชำระค่าจัดการศพ ได้แก่ ค่าโลงศพ ค่าดอกไม้สด ค่ารถรับศพ ค่าเผาศพ ค่าฌาปนกิจศพ หรือค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศพ

Share on: