เจ้าหน้าที่ กรมที่ดินไม่แบ่งโฉนดให้ อ้างติดหนี้ กยส.

การกระทำของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่ไม่ยอมแบ่งโฉนดให้ อ้างติดหนี้ กยส. นั้น เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต่อหน้าที่

โดยเจ้าหน้าที่กรมที่ดินมีหน้าที่ในการดำเนินการแบ่งโฉนดที่ดินตามคำขอของเจ้าของที่ดิน หากเจ้าหน้าที่กรมที่ดินไม่แบ่งโฉนดที่ดินให้ ทั้งที่เจ้าของที่ดินมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว การกระทำดังกล่าวย่อมเป็นการกระทำโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของที่ดิน

นอกจากนี้ การที่เจ้าหน้าที่กรมที่ดินอ้างว่าติดหนี้ กยส. เป็นเหตุผลที่ไม่สมควรในการไม่ยอมแบ่งโฉนดที่ดินให้ เนื่องจากหนี้สินของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินนั้นเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ควรนำมาเป็นเหตุผลในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ดังนั้น หากเจ้าของที่ดินเห็นว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินนั้นเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เจ้าของที่ดินสามารถแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินได้

ขั้นตอนการดำเนินคดี

  1. เจ้าของที่ดินแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนท้องที่ที่เจ้าหน้าที่กรมที่ดินปฏิบัติหน้าที่
  2. พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนข้อเท็จจริง
  3. หากพนักงานสอบสวนเห็นว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อกล่าวหาแก่เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน
  4. เจ้าหน้าที่กรมที่ดินถูกดำเนินคดีในชั้นศาล

โทษทางอาญา

หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่กรมที่ดินมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เจ้าหน้าที่กรมที่ดินจะถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากโทษทางอาญาแล้ว เจ้าหน้าที่กรมที่ดินอาจถูกลงโทษทางวินัยด้วย โดยอาจถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ

คำแนะนำ

หากเจ้าของที่ดินต้องการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน เจ้าของที่ดินควรรวบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา เช่น เอกสารหลักฐานการขอแบ่งโฉนดที่ดิน เอกสารหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน เป็นต้น

Share on: