เช่าซื้อรถ รถหาย โดนไฟแนนซ์ฟ้องศาล

ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อรถเช่าซื้อรถแล้วรถหาย ไฟแนนซ์สามารถฟ้องผู้เช่าซื้อต่อศาลได้ ดังนี้

  • ฟ้องคดีแพ่ง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากความผิดฐานยักยอกทรัพย์ โดยผู้เช่าซื้อจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ไฟแนนซ์ตามจำนวนเงินที่ไฟแนนซ์เรียกเก็บ ซึ่งรวมถึงราคารถยนต์ที่เช่าซื้อ ค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ และค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ฟ้องคดีอาญา ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ โดยผู้เช่าซื้ออาจถูกจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม หากผู้เช่าซื้อสามารถพิสูจน์ได้ว่ารถหายนั้นมิได้เกิดจากความผิดของผู้เช่าซื้อ ศาลอาจพิพากษาให้ยกฟ้องผู้เช่าซื้อได้

แนวทางการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เช่าซื้อรถแล้วรถหาย โดนไฟแนนซ์ฟ้องศาล มีดังนี้

  • ปรึกษาทนายความ เพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมาย
  • รวบรวมหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าซื้อ ใบแจ้งหนี้ค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ ใบบันทึกประจำวันแจ้งความรถหาย เป็นต้น
  • เตรียมพยาน เช่น บุคคลที่ทราบเหตุการณ์การหายของรถ เป็นต้น
  • เจรจากับไฟแนนซ์ เพื่อขอผ่อนชำระค่าเสียหาย

หากผู้เช่าซื้อไม่สามารถผ่อนชำระค่าเสียหายทั้งหมดได้ อาจยื่นคำร้องขอผ่อนชำระค่าเสียหายต่อศาล

นอกจากนี้ ผู้เช่าซื้อควรระมัดระวังในการเช่าซื้อรถ โดยควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับรถให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเช่าซื้อ และควรทำประกันภัยรถยนต์ไว้ เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

Share on: