เด็กเล็ก 0-5ปี รับวัคซีนโปลิโอ ฟรี

เด็กเล็ก 0-5 ปี รับวัคซีนโปลิโอฟรี ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป โดยวัคซีนโปลิโอเป็นวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดจากเชื้อไวรัสโปลิโอ ทำให้เกิดอาการอัมพาต หายใจลำบาก และเสียชีวิตได้

เด็กเล็กทุกคนควรได้รับวัคซีนโปลิโอครบ 5 ครั้ง ดังนี้

  • ครั้งแรก ฉีดวัคซีนโปลิโอชนิดกิน (OPV) ที่อายุ 2 เดือน
  • ครั้งที่สอง ฉีดวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ที่อายุ 4 เดือน
  • ครั้งที่สาม ฉีดวัคซีนโปลิโอชนิดกิน (OPV) ที่อายุ 6 เดือน
  • ครั้งที่สี่ ฉีดวัคซีนโปลิโอชนิดกิน (OPV) ที่อายุ 18 เดือน
  • ครั้งที่ห้า ฉีดวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ที่อายุ 6 ปี

ผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานเข้ารับวัคซีนโปลิโอฟรีได้ที่หน่วยบริการ (สถานพยาบาล) ประจำตามสิทธิ หรือหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยยื่นเพียง “สูติบัตร” พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง

นอกจากนี้ เด็กอายุ 6-7 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดกิน หรือได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดกินไม่ครบ 5 ครั้ง ก็สามารถเข้ารับวัคซีนโปลิโอฟรีได้เช่นกัน

การฉีดวัคซีนโปลิโอเป็นวิธีป้องกันโรคโปลิโอที่มีประสิทธิภาพที่สุด ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานเข้ารับวัคซีนโปลิโอให้ครบตามกำหนด เพื่อปกป้องลูกน้อยจากโรคร้ายแรงนี้

Share on: