เปลี่ยนชื่อบัญชีเงินฝากของผู้เสียชีวิต

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:54 pm

หากบุคคลเสียชีวิต บัญชีเงินฝากของพวกเขาอาจตกเป็นมรดกของทายาทตามกฎหมายหรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม หากไม่มีพินัยกรรม บัญชีเงินฝากจะตกเป็นมรดกของผู้รับผลประโยชน์ตามกฎหมายตามลำดับความสำคัญที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

เมื่อทายาทตามกฎหมายหรือผู้รับผลประโยชน์ได้รับสิทธิ์ในบัญชีเงินฝาก พวกเขาจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอเปลี่ยนชื่อบัญชี หากธนาคารต้องการเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิ์ในบัญชีเงินฝาก ทายาทตามกฎหมายหรือผู้รับผลประโยชน์จะต้องจัดหาเอกสารเหล่านั้นให้ธนาคาร

หลังจากเปลี่ยนชื่อบัญชีเงินฝากแล้ว ทายาทตามกฎหมายหรือผู้รับผลประโยชน์จะสามารถเข้าถึงเงินในบัญชีและดำเนินการใด ๆ กับบัญชีได้เช่นเดียวกับผู้เสียชีวิต

Share on: