เป็นหนี้บัตรเครดิต ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ขายหนี้ต่อให้บริษัทสินทรัพย์เจ ฟ้อง

หากเป็นหนี้บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารได้ขายหนี้ต่อให้บริษัทสินทรัพย์เจ ฟ้องแล้ว ลูกหนี้มีสิทธิ์ดำเนินการดังนี้

  1. ติดต่อบริษัทสินทรัพย์เจเพื่อเจรจาขอผ่อนชำระหนี้

ลูกหนี้สามารถติดต่อบริษัทสินทรัพย์เจเพื่อเจรจาขอผ่อนชำระหนี้ โดยอาจขอผ่อนชำระหนี้เป็นรายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวัน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้

  1. ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยหนี้

ลูกหนี้สามารถยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยหนี้ต่อศาลได้ โดยศาลจะนัดคู่กรณีมาเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน หากสามารถตกลงกันได้ ศาลจะจัดทำบันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยหนี้ ซึ่งมีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่าย

  1. ฟ้องร้องต่อศาล

หากลูกหนี้ไม่สามารถเจรจาขอผ่อนชำระหนี้หรือไกล่เกลี่ยหนี้ได้ ลูกหนี้สามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ลูกหนี้ชำระหนี้ โดยศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีและบังคับคดีตามคำพิพากษา

หากลูกหนี้ถูกบริษัทสินทรัพย์เจฟ้องร้องคดีแล้ว ลูกหนี้ควรดำเนินการดังนี้

  1. รับทราบคำฟ้อง

ลูกหนี้ต้องรับทราบคำฟ้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหมายศาล หากลูกหนี้ไม่รับทราบคำฟ้อง ศาลจะถือว่าลูกหนี้ได้รับทราบคำฟ้องแล้ว และศาลจะดำเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อไปโดยไม่มีลูกหนี้เข้าร่วม

  1. ยื่นคำให้การ

ลูกหนี้ต้องยื่นคำให้การต่อศาลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหมายเรียกให้ยื่นคำให้การ หากลูกหนี้ไม่ยื่นคำให้การ ศาลจะถือว่าลูกหนี้ยอมรับข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและศาลจะดำเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อไปโดยไม่มีลูกหนี้เข้าร่วม

  1. เข้าร่วมกระบวนพิจารณาคดี

ลูกหนี้ควรเข้าร่วมกระบวนพิจารณาคดีทุกครั้งเพื่อแสดงตนต่อศาลและเพื่อฟังคำพิพากษาของศาล

หากลูกหนี้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินคดี สามารถปรึกษาทนายความหรือนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญได้

ข้อควรระวัง

หากลูกหนี้ถูกบริษัทสินทรัพย์เจฟ้องร้องคดีแล้ว ลูกหนี้ควรดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและครบถ้วน หากลูกหนี้ไม่ดำเนินการตามขั้นตอน อาจทำให้ลูกหนี้เสียเปรียบในการดำเนินคดี

นอกจากนี้ ลูกหนี้ควรระมัดระวังการถูกหลอกลวงจากบริษัททวงหนี้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ซึ่งบริษัททวงหนี้เหล่านี้อาจใช้วิธีการทวงถามหนี้ที่ผิดกฎหมาย เช่น การทวงถามหนี้ด้วยความรุนแรง หรือการข่มขู่ลูกหนี้

หากลูกหนี้ถูกบริษัททวงหนี้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ทวงถามหนี้ ลูกหนี้สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ได้ที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้

Share on: