เรียกเก็บเงินค่าใช้ทางจำเป็น

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:06 pm


เจ้าของที่ดินมีสิทธิเรียกเก็บเงินค่าใช้ทางจำเป็น

จากเจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ ในกรณีที่ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะได้ เจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ ในกรณีเช่นนี้ เจ้าของที่ดินแปลงที่ล้อมอยู่มีสิทธิเรียกเก็บเงินค่าใช้ทางจำเป็นจากเจ้าของที่ดินแปลงที่ผ่าน โดยต้องคำนึงถึงสภาพความจำเป็นและความเหมาะสมของการผ่านที่ดินแปลงที่ล้อมอยู่ด้วย

ค่าใช้ทางจำเป็นจะคำนวณตามจำนวนเงินที่เจ้าของที่ดินแปลงที่ล้อมอยู่ต้องเสียไปเพื่อรักษาสิทธิในการผ่านที่ดินแปลงที่ล้อมอยู่ ซึ่งรวมถึงค่าบำรุงรักษาทาง ค่าดูแลรักษาทาง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทาง ฯลฯ

เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่มีสิทธิเรียกเก็บเงินค่าใช้ทางจำเป็นจากเจ้าของที่ดินที่ผ่านได้ โดยยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อขอเรียกเก็บเงินค่าใช้ทางจำเป็น

ข้อกฎหมายอ้างอิง:

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349 ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะได้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ ที่ดินแปลงใดมีทางออกได้แต่เมื่อต้องข้ามสระ บึง หรือทะเลหรือมีที่ชัน อันระดับที่ดินกับทางสาธารณะสูงกว่ากันมากไซร้ ท่านว่าให้ใช้ความในวรรคต้นบังคับ
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1350 เจ้าของที่ดินแปลงที่ล้อมอยู่มีสิทธิเรียกค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดินแปลงที่ผ่านตามจำนวนเงินที่เจ้าของที่ดินแปลงที่ล้อมอยู่ต้องเสียไปเพื่อรักษาสิทธิในการผ่านที่ดินแปลงที่ล้อมอยู่
Share on: