เสียภาษีร้านค้า ต้องทำอย่างไร

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 10:22 pm

ร้านค้ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ศ. 2560 ร้านค้าจะต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มโดยนำจำนวนเงินขายสุทธิหักด้วยจำนวนภาษีหักได้ ร้านค้าจะต้องนำภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณได้ออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อและผู้ซื้อจะต้องนำใบกำกับภาษีไปหักภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายไปเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการ

ร้านค้าสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่ร้านค้าตั้งอยู่ ร้านค้าสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย

ข้อกฎหมายอ้างอิงเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของร้านค้า ได้แก่

  • ประมวลรัษฎากร หมวด 4 ว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ศ. 2560
  • พระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ศ. 2560
  • ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ศ. 2561
Share on: