เหตุอายัดที่ดินเพราะค้างชำระภาษีที่ดิน

ที่ดินอาจถูกอายัดได้เนื่องจากค้างชำระภาษีที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 60 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจอายัดที่ดินที่ค้างชำระภาษีที่ดินเป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานบังคับภาษีออกคำสั่งอายัด หากผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีภายในกำหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินนั้นเพื่อชำระภาษีที่ค้างชำระ

เหตุอายัดที่ดินเพราะค้างชำระภาษีที่ดิน มีดังนี้

  • ที่ดินนั้นอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • ผู้เสียภาษีที่ดินไม่ชำระภาษีที่ดินภายในกำหนดเวลา
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและแจ้งให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีภายในกำหนดเวลาแล้ว

การอายัดที่ดินเพราะค้างชำระภาษีที่ดินมีขั้นตอนดังนี้

  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินให้แก่ผู้เสียภาษี
  2. ผู้เสียภาษีชำระภาษีที่ดินภายในกำหนดเวลา
  3. ผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีที่ดินภายในกำหนดเวลา
  4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกหนังสือแจ้งให้ชำระภาษีที่ดินที่ค้างชำระ
  5. ผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีที่ดินที่ค้างชำระภายในกำหนดเวลา
  6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งอายัดที่ดิน
  7. เจ้าพนักงานบังคับภาษีดำเนินการอายัดที่ดิน

เมื่อที่ดินถูกอายัดแล้ว ผู้เสียภาษีที่ดินสามารถขอชำระภาษีที่ค้างชำระพร้อมค่าปรับและค่าใช้จ่ายในการอายัดที่ดินเพื่อขอให้เจ้าพนักงานบังคับภาษียกเลิกการอายัดที่ดินได้

การอายัดที่ดินเพราะค้างชำระภาษีที่ดินอาจส่งผลกระทบต่อผู้เสียภาษีที่ดินได้หลายประการ เช่น ไม่สามารถโอนหรือจำหน่ายที่ดินได้ ไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ เป็นต้น ดังนั้น ผู้เสียภาษีที่ดินควรชำระภาษีที่ดินภายในกำหนดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกอายัดที่ดิน

Share on: