แจ้งเปลี่ยน น.ส.3 เป็นโฉนด

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 10:37 pm

เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการแจ้งเปลี่ยน น.ส.3 เป็นโฉนด

 • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)
 • แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ (ถ้ามี)
 • ค่าธรรมเนียมการรังวัดและออกโฉนด

ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยน น.ส.3 เป็นโฉนด

 1. ยื่นคำร้องขอรังวัดและออกโฉนดที่ดินที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
 2. ชำระค่าธรรมเนียมการรังวัดและออกโฉนด
 3. สำนักงานที่ดินจะดำเนินการรังวัดที่ดินและออกโฉนด
 4. ผู้ขอรับโฉนดที่ดินจะต้องไปชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโฉนดที่ดิน
 5. สำนักงานที่ดินจะออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอรับโฉนดที่ดิน

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการเปลี่ยน น.ส.3 เป็นโฉนดจะขึ้นอยู่กับจำนวนที่ดินและสภาพพื้นที่ แต่โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเปลี่ยน น.ส.3 เป็นโฉนดจะประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการรังวัดและออกโฉนด ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโฉนดที่ดิน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่

ประโยชน์ของการมีโฉนดที่ดิน

การมีโฉนดที่ดินจะมีประโยชน์หลายประการ ดังนี้

 • ที่ดินจะมีกรรมสิทธิ์ที่สมบูรณ์
 • ที่ดินสามารถใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
 • ที่ดินสามารถซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ได้
 • ที่ดินสามารถใช้เป็นมรดกตกทอดได้
 • ที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

หากท่านมีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็น น.ส.3 ท่านควรดำเนินการเปลี่ยน น.ส.3 เป็นโฉนดที่ดิน เพื่อประโยชน์ของท่านเองและเพื่อประโยชน์ของทายาทของท่านในอนาคต

Share on: