แบ่งขายที่ดินมรดก

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 07:52 pm

การแบ่งขายที่ดินมรดกสามารถทำได้ ดังนี้

  1. ตกลงกับทายาทคนอื่นๆ ว่าจะแบ่งที่ดินอย่างไร โดยอาจแบ่งเป็นแปลงๆ หรือแบ่งเป็นหุ้น
  2. หากตกลงกันได้แล้ว จะต้องทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดิน
  3. เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว ทายาทแต่ละคนก็จะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น

อย่างไรก็ตาม หากทายาทคนใดไม่ประสงค์ที่จะรับมรดกที่ดิน ทายาทคนนั้นสามารถสละสิทธิ์ในการรับมรดกได้ โดยต้องทำหนังสือแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดิน

การแบ่งขายที่ดินมรดกอาจทำได้ยาก หากทายาทคนใดคนหนึ่งไม่ยินยอมที่จะแบ่งขายที่ดิน ในกรณีนี้ ทายาทคนอื่นๆ สามารถนำที่ดินไปขึ้นศาลเพื่อขอแบ่งขายได้

Share on: