แบ่งที่ดินเพื่อทำทางเข้าออก จดภาระจำยอม

การแบ่งที่ดินเพื่อทำทางเข้าออก จดภาระจำยอม สามารถทำได้ ดังนี้

 1. ตกลงกันระหว่างเจ้าของที่ดินแปลงที่จะจดเป็นภาระจำยอม และ แปลงที่จะได้ประโยชน์จากภาระจำยอม โดยต้องมีการระบุรายละเอียดของภาระจำยอม เช่น ลักษณะของทางเข้าออก ตำแหน่งที่ตั้ง ระยะเวลา ฯลฯ ลงในหนังสือสัญญา
 2. นำหนังสือสัญญาไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าของที่ดินแปลงที่จะจดเป็นภาระจำยอม มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนภาระจำยอมตามอัตราที่กำหนด

ขั้นตอนการจดทะเบียนภาระจำยอม มีดังนี้

 1. เจ้าของที่ดินแปลงที่จะจดเป็นภาระจำยอม และ แปลงที่จะได้ประโยชน์จากภาระจำยอม ยื่นคำขอจดทะเบียนภาระจำยอมต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
 2. เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบหลักฐานและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน
 3. เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบรังวัดที่ดินแปลงที่จะจดเป็นภาระจำยอม
 4. เจ้าพนักงานที่ดินจัดทำบันทึกรายการจดทะเบียนภาระจำยอม
 5. เจ้าพนักงานที่ดินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนภาระจำยอม
 6. เจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อและประทับตราในบันทึกรายการจดทะเบียนภาระจำยอม
 7. เจ้าพนักงานที่ดินส่งบันทึกรายการจดทะเบียนภาระจำยอมให้แก่เจ้าของที่ดินแปลงที่จะจดเป็นภาระจำยอม

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนภาระจำยอม มีดังนี้

 • กรณีไม่มีค่าตอบแทน (ไม่มีทุนทรัพย์) แปลงละ 50 บาท
 • กรณีมีค่าตอบแทน (มีทุนทรัพย์) ร้อยละ 1 จากมูลค่าภาระจำยอม

ตัวอย่างหนังสือสัญญาภาระจำยอม

หนังสือสัญญาภาระจำยอม

ทำที่จังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน ในวันที่ …. เดือน …. ปี ….

ระหว่าง

(ชื่อเจ้าของที่ดินแปลงที่จะจดเป็นภาระจำยอม) อยู่บ้านเลขที่ …. ถนน …. ตำบล …. อำเภอ …. จังหวัด …. ในฐานะเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ …. ตำบล …. อำเภอ …. จังหวัด ….

(ชื่อเจ้าของที่ดินแปลงที่จะได้ประโยชน์จากภาระจำยอม) อยู่บ้านเลขที่ …. ถนน …. ตำบล …. อำเภอ …. จังหวัด …. ในฐานะเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ …. ตำบล …. อำเภอ …. จังหวัด ….

โดยเป็นการตกลงกันระหว่างเจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่าย ดังนี้

ข้อ 1 เจ้าของที่ดินแปลงที่ 1 ตกลงให้เจ้าของที่ดินแปลงที่ 2 มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงที่ 1 เพื่อเป็นทางออกไปสู่ถนนสาธารณะ โดยรายละเอียดของภาระจำยอมมีดังนี้

 1. ลักษณะของทางเข้าออก : ทางเท้ากว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร
 2. ตำแหน่งที่ตั้ง : เริ่มต้นจากจุดตัดกับถนนสาธารณะ แนวเขตที่ดินแปลงที่ 1 ไปทางทิศเหนือ สิ้นสุดที่จุดตัดกับถนนสาธารณะ แนวเขตที่ดินแปลงที่ 1 ไปทางทิศใต้
 3. ระยะเวลา : ตลอดไป

ข้อ 2 เจ้าของที่ดินแปลงที่ 2 มีหน้าที่รับผิดชอบในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางออกดังกล่าว และจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินแปลงที่ 1

ข้อ 3 หนังสือสัญญาฉบับนี้ให้มีผลผูกพันทั้งสองฝ่ายตลอดไป

ในนามของเจ้าของที่ดินแปลงที่ 1 (ชื่อเจ้าของที่ดินแปลงที่ 1)

ในนามของเจ้าของที่ดินแปลงที่ 2 (ชื่อเจ้าของที่ดินแปลงที่ 2)

หากเจ้าของที่ดินแปลงที่จะจดเป็นภาระจำยอมไม่ยินยอมให้จดทะเบียนภาระจำยอม เจ้าของที่ดินแปลงที่จะได้ประโยชน์จากภาระจำยอม สามารถใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้จดทะเบียนภาระจำยอมได้

Share on: