แบ่งมรดกที่ดิน ส.ป.ก.

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:52 pm

การแบ่งมรดกที่ดิน ส.ป.ก. สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

  1. การแบ่งมรดกโดยทายาทตามกฎหมาย
  2. การแบ่งมรดกโดยพินัยกรรม

การแบ่งมรดกโดยทายาทตามกฎหมาย เป็นไปตามลำดับความสำคัญที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งผู้ที่มีสิทธิได้รับมรดก ได้แก่ บุตร คู่สมรส บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา และพี่น้องร่วมสายโลหิต

การแบ่งมรดกโดยพินัยกรรม สามารถทำได้โดยการทำพินัยกรรม ซึ่งพินัยกรรมคือเอกสารที่ระบุถึงทรัพย์สินของผู้ทำพินัยกรรมและประสงค์จะยกให้ใครเป็นทายาท ในกรณีที่ผู้ทำพินัยกรรมไม่มีพินัยกรรม ที่ดิน ส.ป.ก. จะตกเป็นมรดกของทายาทตามกฎหมายตามลำดับความสำคัญที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

การแบ่งมรดกที่ดิน ส.ป.ก. จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ทายาทจะต้องแจ้งการตายของเจ้าของที่ดิน ส.ป.ก. ไปยังสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เจ้าของที่ดิน ส.ป.ก. เสียชีวิต
  2. ส.ป.ก. จะออกหนังสือรับรองการตายของเจ้าของที่ดิน ส.ป.ก. ให้แก่ทายาท
  3. ทายาทจะต้องยื่นคำขอแบ่งมรดกที่ดิน ส.ป.ก. ไปยัง ส.ป.ก. ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองการตายของเจ้าของที่ดิน ส.ป.ก.
  4. ส.ป.ก. จะพิจารณาคำขอแบ่งมรดกที่ดิน ส.ป.ก. ของทายาท หากคำขอแบ่งมรดกที่ดิน ส.ป.ก. ของทายาทถูกต้อง ส.ป.ก. จะออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ให้แก่ทายาท
Share on: