แบ่งแยกที่ดินในโฉนดที่ยังติดจำนองกู้เงินธนาคาร

ที่ดินที่ติดจำนองสามารถแบ่งแยกได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหนี้จำนองก่อน โดยเจ้าหนี้จำนองอาจพิจารณาให้แบ่งแยกได้หากไม่เป็นการเพิ่มภาระแก่เจ้าหนี้จำนอง เช่น ที่ดินที่แบ่งแยกยังคงมีมูลค่าเพียงพอที่จะเป็นหลักประกันหนี้ได้ และเจ้าของที่ดินสามารถผ่อนชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการแบ่งแยกที่ดินในโฉนดที่ยังติดจำนอง

 1. เจ้าของที่ดินติดต่อเจ้าหนี้จำนองเพื่อขออนุญาตแบ่งแยกที่ดิน โดยนำเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินและหลักฐานการจำนองที่ดินไปแสดงต่อเจ้าหนี้จำนอง
 2. หากเจ้าหนี้จำนองอนุญาต เจ้าของที่ดินจะยื่นคำขอแบ่งแยกที่ดินต่อสำนักงานที่ดิน โดยแนบเอกสารประกอบต่างๆ ได้แก่
  • หนังสือยินยอมแบ่งแยกที่ดินจากเจ้าหนี้จำนอง
  • หนังสือรับรองการผ่อนชำระหนี้จากเจ้าหนี้จำนอง
  • สำเนาโฉนดที่ดิน
  • แผนที่แบ่งแยกที่ดิน
  • หลักฐานการเสียค่าธรรมเนียม
 3. สำนักงานที่ดินจะพิจารณาคำขอแบ่งแยกที่ดินและออกโฉนดที่ดินใหม่ตามจำนวนแปลงที่ขอแบ่งแยก

เอกสารประกอบในการขอแบ่งแยกที่ดินในโฉนดที่ยังติดจำนอง

 • หนังสือยินยอมแบ่งแยกที่ดินจากเจ้าหนี้จำนอง
 • หนังสือรับรองการผ่อนชำระหนี้จากเจ้าหนี้จำนอง
 • สำเนาโฉนดที่ดิน
 • แผนที่แบ่งแยกที่ดิน
 • หลักฐานการเสียค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการแบ่งแยกที่ดิน

 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดิน
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจำนองที่ดิน

ข้อควรระวังในการแบ่งแยกที่ดินในโฉนดที่ยังติดจำนอง

 • เจ้าของที่ดินควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าหนี้จำนองยินยอมให้แบ่งแยกที่ดินก่อนดำเนินการ
 • ที่ดินที่แบ่งแยกยังคงเป็นภาระจำนองของเจ้าหนี้จำนอง
 • เจ้าของที่ดินต้องผ่อนชำระหนี้ตามกำหนด

ตัวอย่างกรณีศึกษา

นายสมชายมีที่ดินแปลงหนึ่งติดจำนองกับธนาคารแห่งหนึ่ง โดยธนาคารได้ออกหนังสือยินยอมให้นายสมชายแบ่งแยกที่ดินออกเป็น 2 แปลง นายสมชายจึงยื่นคำขอแบ่งแยกที่ดินต่อสำนักงานที่ดิน โดยแนบเอกสารประกอบต่างๆ ตามที่กำหนด สำนักงานที่ดินได้พิจารณาคำขอแบ่งแยกที่ดินและออกโฉนดที่ดินใหม่จำนวน 2 แปลง โดยที่ดินแปลงแรกยังคงติดจำนองกับธนาคาร และที่ดินแปลงที่สองเป็นกรรมสิทธิ์ของนายสมชายโดยสมบูรณ์

สรุป

ที่ดินที่ติดจำนองสามารถแบ่งแยกได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหนี้จำนองก่อน โดยเจ้าของที่ดินควรปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของเจ้าหนี้จำนองอย่างเคร่งครัด

Share on: