แบ่งแยกที่ดิน น.ส.3 ก.

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 08:25 pm

แบ่งแยกที่ดิน น.ส.3 ก. สามารถทำได้โดยการ

ยื่นคำขอแบ่งแยกที่ดินต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขาที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ โดยผู้ขอแบ่งแยกที่ดินจะต้องนำเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้

  1. หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ฉบับจริง พร้อมสำเนา
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอแบ่งแยกที่ดิน
  3. แผนที่แบ่งแยกที่ดินซึ่งจัดทำโดยวิศวกรโยธาหรือสถาปนิก
  4. หนังสือรับรองความถูกต้องของแผนที่จากวิศวกรโยธาหรือสถาปนิก
  5. ค่าธรรมเนียมในการแบ่งแยกที่ดิน

เมื่อสำนักงานที่ดินได้รับคำขอแบ่งแยกที่ดินแล้ว จะดำเนินการสำรวจรังวัดที่ดินและจัดทำแผนที่แบ่งแยกที่ดินใหม่ จากนั้นจะแจ้งให้ผู้ขอแบ่งแยกที่ดินชำระค่าธรรมเนียมในการแบ่งแยกที่ดิน เมื่อผู้ขอแบ่งแยกที่ดินชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว สำนักงานที่ดินจะออกหนังสือรับรองการแบ่งแยกที่ดินให้ผู้ขอแบ่งแยกที่ดิน

หนังสือรับรองการแบ่งแยกที่ดินเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่แบ่งแยกออกไป โดยผู้ขอแบ่งแยกที่ดินจะต้องนำหนังสือรับรองการแบ่งแยกที่ดินไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขาที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

Share on: