แม่ไม่เคยมีบัตรประชาชนตั้งแต่เกิด

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:13 pm

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 2 กำหนดว่า “บุคคลทุกรายมีสิทธิได้รับเลขประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวประชาชน” มาตรา 6 กำหนดว่า “บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีหน้าที่ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน” มาตรา 7 กำหนดว่า “บุคคลที่มีสิทธิได้รับบัตรประจำตัวประชาชนตามมาตรา 2 วรรคหนึ่ง จะต้องยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่”

หากแม่ของคุณไม่เคยมีบัตรประชาชนตั้งแต่เกิด คุณสามารถยื่นคำขอทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แม่ของคุณได้ โดยยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ที่แม่ของคุณมีภูมิลำเนาอยู่ เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่

  • สำเนาทะเบียนบ้านของแม่คุณ
  • สำเนาสูติบัตรของแม่คุณ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ
  • รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

นายทะเบียนจะพิจารณาคำขอของคุณและออกบัตรประจำตัวประชาชนให้แม่ของคุณภายใน 7 วันทำการ

ข้อกฎหมายอ้างอิงเพิ่มเติม:

  • พระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
  • ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
Share on: