แย่งการครอบครอง ครอบครองปรปักษ์

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:58 pm


การแย่งการครอบครองและครอบครองปรปักษ์เป็นคำศัพท์ทางกฎหมายที่มักใช้สับสนกัน แต่มีความหมายที่แตกต่างกัน

การแย่งการครอบครองคือการกระทำที่บุคคลหนึ่งเข้ามายึดครองทรัพย์สินของบุคคลอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น หากบุคคลหนึ่งเข้าไปในที่ดินของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและเริ่มปลูกพืชบนที่ดินนั้น บุคคลนั้นกำลังแย่งการครอบครองที่ดินของบุคคลอื่น

การครอบครองปรปักษ์คือการครอบครองทรัพย์สินของบุคคลอื่นโดยชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น หากบุคคลหนึ่งเข้ามายึดครองที่ดินของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินและครอบครองที่ดินนั้นเป็นเวลานานติดต่อกัน บุคคลนั้นอาจอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยครอบครองปรปักษ์

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างการแย่งการครอบครองและครอบครองปรปักษ์คือ การแย่งการครอบครองเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย ในขณะที่ครอบครองปรปักษ์เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อกฎหมายอ้างอิงเกี่ยวกับแย่งการครอบครอง ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1367
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 246

ข้อกฎหมายอ้างอิงเกี่ยวกับครอบครองปรปักษ์ ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248
Share on: