แอบโอนลอยรถจักรยานยนต์

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 08:02 pm

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดโอนรถยนต์ ไม่ว่าจะโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ดังนั้น โอนลอยรถจักรยานยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถแจ้งความดำเนินคดี สามารถแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจท้องที่ที่อาศัยอยู่ แนะนำให้นำหลักฐานประกอบ เช่น สำเนาบัตรประชาชน ใบขับขี่ ทะเบียนรถ หนังสือสัญญาซื้อขาย ฯลฯ มาด้วย

Share on: