โครงการโคล้านครอบครัว ของ ธ.ก.ส.

โครงการโคล้านครอบครัว เป็นโครงการที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโครงการโคล้านครอบครัว มีดังนี้

 • เพื่อเพิ่มรายได้และความมั่นคงให้กับเกษตรกร
 • เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • เพื่อพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการโคล้านครอบครัว

 • เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 • มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีที่ดินทำกินหรือพื้นที่เลี้ยงโค
 • มีความพร้อมในการเลี้ยงโค

วงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี เป็นเวลา 2 ปีแรก
 • อัตราดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

 • ผ่อนชำระภายใน 4 ปี

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการโคล้านครอบครัว

 1. สมัครเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 2. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโค
 3. ยื่นคำขอสินเชื่อต่อ ธ.ก.ส.
 4. ธ.ก.ส. ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติสินเชื่อ
 5. เกษตรกรรับเงินสินเชื่อและนำไปซื้อโค

ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากโครงการโคล้านครอบครัว

 • ได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อซื้อโค
 • ได้รับความรู้และทักษะในการเลี้ยงโค
 • ได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.
 • มีโอกาสสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

โครงการโคล้านครอบครัว เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักที่มั่นคงและยั่งยืน โดย ธ.ก.ส. และ สทบ. มุ่งหวังให้โครงการนี้บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มรายได้และความมั่นคงให้กับเกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Share on: