โฉนดที่ดินที่มีชื่อ 2 คน โดยสามีเสียชีวิตแล้ว

ตามมาตรา 81 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ระบุว่า การขอจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก ให้ผู้มีสิทธิรับมรดกนำหลักฐานสำหรับที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินพร้อมด้วยหลักฐานในการรับมรดกมายื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71 ในกรณีที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอยู่กับบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวนั้นมาได้

ในกรณีของโฉนดที่ดินที่มีชื่อ 2 คน โดยสามีเสียชีวิตแล้ว คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้มีสิทธิรับมรดกในที่ดินดังกล่าว ตามลำดับที่ 1 ของทายาทโดยธรรม คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่จึงมีสิทธินำโฉนดที่ดินและหลักฐานการจดทะเบียนสมรสมายื่นคำขอจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินต่อสำนักงานที่ดิน

ขั้นตอนการจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดิน มีดังนี้

 1. เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
  • โฉนดที่ดิน
  • หลักฐานการจดทะเบียนสมรส
  • ใบมรณะบัตรของเจ้าของที่ดินที่เสียชีวิต
  • ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่
 2. ยื่นคำขอจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินต่อสำนักงานที่ดิน
 3. ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
 4. รับโฉนดที่ดินที่จดทะเบียนรับโอนมรดกแล้ว

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดิน คิดตามราคาประเมินที่ดิน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 • กรณีที่มีราคาประเมินที่ดินไม่เกิน 1 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 100 บาท
 • กรณีที่มีราคาประเมินที่ดินเกิน 1 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 200 บาท

หากคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ประสงค์จะโอนที่ดินให้บุคคลอื่น ภายหลังจากการจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินแล้ว จะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินตามขั้นตอนปกติ

Share on: