โดนกล่าวหาบุกรุกที่ดิน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 10:32 pm

บุกรุกที่ดินเป็นความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362

ระบุว่า “ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

หากท่านถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่ดิน ท่านควรปรึกษาทนายความทันที เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและขั้นตอนในการดำเนินการทางกฎหมาย

Sources

info

  1. www.stou.ac.th/forum/page/Answer.aspx?idindex=158860&idindex=158860
  2. thanulaw.com/index.php/trespasstolandcase
  3. www.terrabkk.com/articles/200061/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81
Share on: