โดนบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก.

ที่ดิน ส.ป.ก. เป็นที่ดินที่รัฐจัดสรรให้เกษตรกรเพื่อการเกษตร บุคคลใดบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก. ถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9(1) ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลใดบุกรุกหรือยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

หากท่านถูกบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก. ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้

  1. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
  2. ยื่นคำร้องต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อขอให้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย
  3. ฟ้องร้องคดีต่อศาลแพ่งและพาณิชย์เพื่อขอให้ศาลสั่งให้บุคคลที่บุกรุกที่ดินออกจากที่ดิน
Share on: