โดนบุกรุกที่ดิน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 10:25 pm

ในกรณีที่ที่ดินถูกบุกรุก

เจ้าของที่ดินมีสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายเพื่อระงับการบุกรุกและขอให้ศาลสั่งให้บุคคลที่บุกรุกออกจากที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญากับผู้บุกรุก ฐานบุกรุกซึ่งในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดเข้าไปยึดถือหรือครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยไม่มีสิทธิจะยึดถือหรือครอบครองได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
  2. ฟ้องคดีแพ่งขอให้ศาลสั่งให้ผู้บุกรุกออกจากที่ดินและชดใช้ค่าเสียหาย โดยเจ้าของที่ดินสามารถฟ้องคดีแพ่งต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ผู้บุกรุกออกจากที่ดินและชดใช้ค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1365 บัญญัติไว้ว่า “บุคคลใดบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้อื่นนั้น ท่านว่าผู้บุกรุกต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์”

โดยเจ้าของที่ดินควรรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่ง เช่น

  • โฉนดที่ดิน
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ดิน
  • ภาพถ่ายที่ดินที่ถูกบุกรุก
  • บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • ใบแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
  • คำให้การของพยานบุคคล
Share on: