โดนฟ้องข้อหาบุกรุก

บุกรุกที่ดิน เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดฐานบุกรุกที่ดิน มีองค์ประกอบความผิด ดังนี้

  1. การกระทำ คือการเข้าไปหรือกระทำการใด ๆ ในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น
  2. วัตถุแห่งการกระทำ อสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น
  3. เจตนา มุ่งหมายเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือมุ่งหมายเพื่อรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยปกติสุข

ความผิดฐานบุกรุกที่ดินเป็นความผิดกระทงเดียวไม่เป็นความผิดหลายกรรมฐาน หมายความว่า หากผู้กระทำความผิดเข้าไปหรือกระทำการใด ๆ ในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพียงครั้งเดียว ถือว่ามีความผิดเพียงกรรมเดียวเท่านั้น ไม่ได้นับจำนวนครั้งเข้าไปหรือกระทำการ

ความผิดฐานบุกรุกที่ดินเป็นความผิดที่สามารถยอมความได้ หมายความว่า ผู้เสียหายและผู้ต้องหาสามารถตกลงกันให้ยุติคดีได้โดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล โดยหากตกลงกันได้ คดีจะระงับไป

Share on: