โดนฟ้อง บัตรกดเงินสด

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 08:03 pm


หากท่านถูกฟ้องร้องในคดีหนี้บัตรกดเงินสดที่มีอายุเกิน 12 ปี ท่านอาจอ้างอิงกฎหมายต่อไปนี้เพื่อต่อสู้คดี

  • พระราชบัญญัติการล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 45 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า “หนี้ที่เกิดจากการให้กู้ยืมเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดซึ่งถึงกำหนดชำระแล้วเป็นเวลาเกินสิบปีนับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระนั้น ให้ถือว่าระงับสิ้นไป”
  • พระราชบัญญัติการบังคับคดีและกฎหมายลักษณะบังคับคดี พ.ศ. 2477 มาตรา 29 ซึ่งบัญญัติว่า “เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว ฝ่ายเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะบังคับคดีเอาทรัพย์สินของฝ่ายลูกหนี้ได้”

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ห้ามเจ้าหนี้ที่จะฟ้องร้องคดีหนี้บัตรกดเงินสดที่มีอายุเกิน 12 ปี แต่หากเจ้าหนี้ฟ้องร้องคดีดังกล่าวแล้ว ท่านอาจต่อสู้คดีโดยอ้างอิงกฎหมายดังกล่าวเพื่อขอยกฟ้องคดีได้

นอกจากนี้ หากท่านถูกฟ้องร้องในคดีหนี้บัตรกดเงินสดที่มีอายุเกิน 12 ปี ท่านอาจขอรับความช่วยเหลือจากทนายความเพื่อต่อสู้คดีได้ โดยทนายความจะสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อช่วยเหลือท่านในการดำเนินคดีและเพิ่มโอกาสในการชนะคดี

Share on: