โดนล้อมรั้วปิดทางเข้า-ออก

กฎหมายที่อ้างอิงในกรณีถูกล้อมรั้วปิดทางเข้าออก ดังนี้

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 เจ้าของที่ดินจะปิดกั้นทางเข้าออกของที่ดินของผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินนั้น
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 บุคคลใดถูกรอนสิทธิหรือถูกละเมิดสิทธิโดยทางละเมิด บุคคลนั้นอาจฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้บุคคลที่ละเมิดสิทธินั้นระงับการละเมิดหรือเยียวยาความเสียหายที่ตนได้รับ

หากท่านถูกล้อมรั้วปิดทางเข้าออก ทางที่ดีควรทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของที่ดินเพื่อขอให้เปิดทางเข้าออกให้ หากเจ้าของที่ดินไม่เปิดทางเข้าออกให้ ท่านสามารถฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้เจ้าของที่ดินเปิดทางเข้าออกให้ หรือเยียวยาความเสียหายที่ตนได้รับ

Share on: