โดนเจ้าหนี้บังคับจำนองบ้าน ต้องการกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน

กองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน เป็นกองทุนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่ประสบปัญหาหนี้สิน โดยกองทุนฯ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อไถ่หรือไถ่ถอนที่ดินคืนจากการขายฝากหรือจำนองเมื่อมีพฤติการณ์ว่าสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะหลุดเป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นในที่สุด
 • เพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งผู้กู้ยืมได้นำที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันก่อนหรือขณะทำสัญญากู้ยืมเงิน เมื่อมีพฤติการณ์ว่าสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะหลุดเป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นในที่สุด
 • เพื่อซื้อคืนที่ดินซึ่งสูญเสียสิทธิ์ไปเนื่องจากการขายฝาก จำนองหรือการกู้ยืมเงิน (นับแต่วันที่สูญเสียสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินไปไม่เกิน 5 ปี กรณีเกินกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี จะต้องเป็นกรณีที่ผู้กู้ยืมยังทำกินในที่ดินแปลงดังกล่าว)
 • เพื่อซื้อที่ดินตามสิทธิแห่งกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืมให้มีรายได้สูงขึ้น

หากท่านถูกเจ้าหนี้บังคับจำนองบ้านและต้องการกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้

1. เตรียมเอกสารหลักฐาน

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน มีดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 • สำเนาเอกสารสิทธิในที่ดิน (โฉนดที่ดิน, นส.3, น.ส.3ก) พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
 • สำเนาหลักฐานการเป็นหนี้ (สัญญาจำนอง ขายฝาก สัญญาเงินกู้)
 • กรณีเป็นเจ้าหนี้ในระบบ ให้แนบสำเนาคำฟ้อง สัญญาประนีประนอมยอมความ และคำพิพากษาของศาล
 • สำเนาหลักฐานการขายที่ดินคืนจากเจ้าหนี้กรณีการซื้อที่ดินคืน
 • หนังสือการขายที่นาของผู้ให้เช่ากรณีขอกู้เพื่อซื้อที่นาเช่า และสาเนาหลักฐานการเช่านา (ถ้ามี)
 • สำเนาบริคณห์สนธิกรณีเจ้าหนี้เป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจากัด
 • สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบมรณบัตร เป็นต้น

2. ยื่นคำขอกู้เงิน

ผู้กู้สามารถยื่นคำขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหรือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์อำเภอ โดยเอกสารหลักฐานที่ยื่นต้องครบถ้วนตามที่กำหนด

3. การพิจารณาสินเชื่อ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหรือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์อำเภอจะพิจารณาสินเชื่อโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความจำเป็นในการกู้เงิน ความสามารถในการชำระหนี้ และข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. อนุมัติสินเชื่อ

หากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหรือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์อำเภออนุมัติสินเชื่อ ผู้กู้จะได้รับเงินกู้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อ

5. การชำระหนี้

ผู้กู้มีหน้าที่ชำระหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสามารถชำระหนี้ได้ดังนี้

 • ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยทุกงวดตามกำหนด
 • ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดก่อนกำหนด โดยต้องชำระค่าปรับตามที่กำหนด

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหรือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์อำเภอ

ขายฝากที่ดินใกล้หมดสัญญา ต้องการกู้เงินกองทุนหมุนเวียน

กู้เงินกองทุนหมุนเวียน(กชก.) เพื่อซื้อบ้านคืนจากธนาคาร

จำนองที่ดินกับนายทุน

กองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน

Share on: