โนติสจากไฟแนนซ์

แก้ไขล่าสุด วันที่ 2nd September, 2023 at 11:43 pm

โนติสจากไฟแนนซ์ คือ หนังสือแจ้งเตือนจากสถาบันการเงินหรือบริษัทสินเชื่อ ที่ส่งถึงผู้กู้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสถานะการชำระหนี้ของผู้กู้ เช่น แจ้งเตือนการผิดนัดชำระหนี้ แจ้งเตือนให้ชำระเงินงวดที่ค้างชำระ แจ้งเตือนการยึดทรัพย์ เป็นต้น

โนติสจากไฟแนนซ์ มักมีเนื้อหาสำคัญดังนี้

  • ชื่อและที่อยู่ของผู้กู้
  • รายละเอียดของสัญญาสินเชื่อ เช่น เลขที่สัญญา วงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย
  • สถานะการชำระหนี้ของผู้กู้ เช่น ยอดหนี้คงค้าง ยอดหนี้ที่ค้างชำระ
  • ข้อความแจ้งเตือน เช่น แจ้งเตือนการผิดนัดชำระหนี้ แจ้งเตือนให้ชำระเงินงวดที่ค้างชำระ แจ้งเตือนการยึดทรัพย์ เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้กู้ได้รับโนติสจากไฟแนนซ์ ควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  • อ่านรายละเอียดของโนติสอย่างรอบคอบ
  • ตรวจสอบสถานะการชำระหนี้ของตนเอง
  • หากพบว่าตนเองผิดนัดชำระหนี้ ควรรีบชำระหนี้ที่ค้างชำระโดยเร็วที่สุด
  • หากไม่สามารถชำระหนี้ที่ค้างชำระได้ ควรติดต่อไฟแนนซ์เพื่อเจรจาขอผ่อนผันการชำระหนี้
  • หากไฟแนนซ์แจ้งเตือนการยึดทรัพย์ ควรรีบดำเนินการชำระหนี้ที่ค้างชำระโดยเร็วที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการยึดทรัพย์

การได้รับโนติสจากไฟแนนซ์อาจส่งผลกระทบต่อเครดิตของผู้กู้ ซึ่งอาจทำให้ผู้กู้ไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือบริษัทสินเชื่ออื่น ๆ ในอนาคตได้ ดังนั้น ผู้กู้ควรระมัดระวังการชำระหนี้ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

Share on: