โรงพยาบาล เรียกเก็บเงิน

โรงพยาบาลไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้มีสิทธิบัตรทองได้

เนื่องจากสิทธิบัตรทองเป็นสิทธิประโยชน์ที่รัฐจัดให้เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ผู้มีสิทธิบัตรทองจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลในเครือข่ายบัตรทอง ยกเว้นกรณีที่มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากสิทธิบัตรทอง เช่น การรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลนอกเครือข่ายบัตรทอง การรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่แพงมาก การรักษาพยาบาลที่ไม่ใช่โรคหรืออาการตามสิทธิบัตรทอง เป็นต้น

หากโรงพยาบาลเรียกเก็บเงินจากผู้มีสิทธิบัตรทอง ผู้มีสิทธิบัตรทองสามารถร้องเรียนไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1330 สปสช.จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการกับโรงพยาบาลต่อไป

Share on: