โรงเรียนโดนยุบ ต้องการที่ดินคืน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 07:59 pm

ในกรณีที่โรงเรียนถูกยุบ ที่ดินที่โรงเรียนตั้งอยู่จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 วรรคสอง บัญญัติว่า “ที่ดินและทรัพย์สินของสถานศึกษาของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ”

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ที่ดินที่โรงเรียนตั้งอยู่เป็นที่ดินที่โรงเรียนได้รับบริจาค หรือซื้อมาเพื่อใช้เป็นสถานศึกษา ที่ดินดังกล่าวจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้มีสิทธิในที่ดินนั้น ยกเว้นในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินนั้นยินยอมให้ที่ดินตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ

หากท่านเป็นเจ้าของที่ดินที่โรงเรียนตั้งอยู่ และโรงเรียนถูกยุบ ท่านสามารถขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งยุบโรงเรียนและขอให้ศาลสั่งคืนที่ดินให้แก่ท่านได้ โดยท่านจะต้องนำหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาแสดงต่อศาล เช่น หนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน หนังสือบริจาคที่ดิน ฯลฯ

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 25
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1294
Share on: