โอนทรัพย์มรดกภรรยาเสียชีวิตให้ลูก

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:04 pm

ในกรณีที่ภรรยาของคุณเสียชีวิต

คุณสามารถโอนทรัพย์มรดกให้กับลูกของคุณได้ โดยการยื่นคำขอจดทะเบียนมรดกต่อศาล โดยคำขอจดทะเบียนมรดกนี้จะต้องระบุชื่อและที่อยู่ของทายาทมรดก ทรัพย์สินมรดก และมูลค่าของทรัพย์สินมรดก เมื่อศาลอนุมัติคำขอจดทะเบียนมรดกแล้ว ทรัพย์สินมรดกก็จะตกเป็นของทายาทมรดกตามกฎหมาย

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการโอนทรัพย์มรดก ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1624 วรรคสอง กำหนดว่า “เมื่อคู่สมรสตาย ทรัพย์สินของคู่สมรสนั้นตกทอดแก่ทายาทของคู่สมรส”
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1625 กำหนดว่า “ทายาทโดยธรรมคือผู้สืบสันดาน บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมมารดา สามีหรือภริยา”
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1626 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ทายาทโดยธรรมมีสิทธิได้รับมรดกโดยธรรมเท่าเทียมกัน”
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1626 วรรคสอง กำหนดว่า “ทายาทโดยธรรมคนใดคนหนึ่งอาจสละสิทธิรับมรดกโดยธรรมได้ แต่ต้องสละก่อนศาลสั่งแบ่งมรดก”
Share on: