โอนที่ดินทางเข้า-ออก ทรัพย์มรดก ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

ในการโอนที่ดิน ทรัพย์มรดก ต้องใช้หลักฐานดังนี้

 • โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ของที่ดินทางเข้า-ออก
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้โอนและคู่สัญญา
 • ทะเบียนบ้าน ของผู้โอนและคู่สัญญา
 • หลักฐานการตายของเจ้ามรดก เช่น มรณบัตร
 • พินัยกรรม (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเป็นทายาท เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนผู้จัดการมรดก (ถ้ามี)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ในกรณีที่ที่ดินทางเข้า-ออกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินมรดก จะต้องเตรียมหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้

 • แผนที่ที่ดิน แสดงตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินทางเข้า-ออก
 • หนังสือรับรองการรังวัดที่ดิน แสดงแนวเขตที่ดิน

หลักฐานดังกล่าวจะต้องยื่นต่อสำนักงานที่ดินท้องที่ตั้งอยู่ เพื่อขอจดทะเบียนโอนที่ดิน

ขั้นตอนการโอนที่ดินทางเข้า-ออก ทรัพย์มรดก มีดังนี้

 1. ผู้โอนที่ดินทางเข้า-ออกจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนโอนที่ดินต่อสำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินทางเข้า-ออกตั้งอยู่
 2. สำนักงานที่ดินจะตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนข้อเท็จจริง
 3. หากหลักฐานครบถ้วนและสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วถูกต้อง สำนักงานที่ดินจะจดทะเบียนโอนที่ดินทางเข้า-ออก
 4. สำนักงานที่ดินจะออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้รับโอน

ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินทางเข้า-ออก ทรัพย์มรดก คิดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน

 • กรณีโอนมรดกระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ร้อยละ ๐.๕
 • กรณีอื่น เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ร้อยละ ๒

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยประกาศของกรมที่ดิน

Share on: