โอนที่ดินให้ลูก2คน ลูกอีกคนเป็นหนี้บัตรเครดิต

ดังนั้น เมื่อบิดามารดาโอนที่ดินให้บุตรทั้งสองคนแล้ว บุตรทั้งสองคนก็จะถือกรรมสิทธิ์ที่ดินร่วมกัน โดยบุตรแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเท่าๆ กัน

ในกรณีที่ลูกอีกคนเป็นหนี้บัตรเครดิต เจ้าหนี้บัตรเครดิตจะไม่สามารถยึดที่ดินที่โอนให้บุตรทั้งสองคนได้ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบุตรทั้งสองคนร่วมกัน และบุตรอีกคนก็เป็นเพียงเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หากที่ดินที่โอนให้บุตรทั้งสองคนนั้น มีภาระติดพัน เช่น จำนองหรือค้ำประกันหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายอื่น เจ้าหนี้รายนั้นก็มีสิทธิยึดที่ดินดังกล่าวเพื่อชำระหนี้ได้ โดยเจ้าหนี้รายนั้นจะต้องดำเนินการฟ้องร้องบุตรทั้งสองคนเป็นคดีแพ่งเพื่อบังคับชำระหนี้

ในกรณีนี้ ศาลจะพิจารณาว่าที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบุตรทั้งสองคนร่วมกันหรือไม่ หากศาลพิจารณาว่าที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบุตรทั้งสองคนร่วมกัน เจ้าหนี้รายนั้นก็จะไม่สามารถยึดที่ดินทั้งหมดได้ แต่จะสามารถยึดที่ดินเฉพาะส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกที่เป็นหนี้บัตรเครดิตเท่านั้น

ดังนั้น หากบิดามารดาต้องการโอนที่ดินให้บุตรทั้งสองคน เพื่อป้องกันการถูกยึดขายทอดตลาดทั้งหมด บิดามารดาควรดำเนินการโอนที่ดินให้บุตรทั้งสองคนโดยไม่มีภาระติดพันใดๆ

Share on: