โอนที่ดิน น.ส.3ก ให้ทายาทไม่ได้เพราะติดป่าสงวน

ที่ดิน น.ส.3ก เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งออกโดยกรมที่ดิน แต่ที่ดินดังกล่าวติดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้น ที่ดินดังกล่าวจึงไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ทายาทได้ เนื่องจากกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติกำหนดให้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน และห้ามมิให้บุคคลใดครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

หากผู้ที่มีชื่อใน น.ส.3ก ประสงค์ที่จะโอนที่ดินดังกล่าวให้แก่ทายาท จะต้องดำเนินการให้ที่ดินออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติเสียก่อน โดยจะต้องยื่นคำขออนุญาตนำที่ดินออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งหากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมีมติอนุญาตนำที่ดินออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ผู้ที่มีชื่อใน น.ส.3ก จะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินดังกล่าวให้แก่ทายาทต่อไป

ทั้งนี้ ในการยื่นคำขออนุญาตนำที่ดินออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้ที่มีชื่อใน น.ส.3ก จะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้

  • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก)
  • หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (โฉนดที่ดิน) หากมี
  • เอกสารแสดงการครอบครองที่ดิน เช่น ทะเบียนบ้าน ใบเสียภาษีบำรุงท้องที่ เป็นต้น
  • แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ดิน
  • หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ดินดังกล่าวมิใช่ที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น ที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร ที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น

หากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมีมติไม่อนุญาตนำที่ดินออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้ที่มีชื่อใน น.ส.3ก จะต้องดำเนินการนำที่ดินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ เช่น ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร ใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์ เป็นต้น

Share on: