โอนมรดกอาวุธปืนพ่อให้ลูก

แก้ไขล่าสุด วันที่ 20th August, 2023 at 09:16 am

กรณีที่เจ้าของอาวุธปืนยังมีชีวิตอยู่

สถานที่ติดต่อ

– กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.
– ต่างจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

๑.๑) บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แล้วแต่กรณี (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
๑.๒) ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
๑.๓) สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ (กรณีใบอนุญาตสูญหาย)
๑.๔) ใบอนุญาตเดิมที่ลบเลือน หรืออ่านไม่ออก หรือชิ้นส่วนของใบอนุญาตเดิม (ถ้ามี)
๑.๕) สำเนาใบอนุญาตเดิม (ถ้ามี)
๑.๖) หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงภูมิลำเนาขณะซื้อหรือรับโอนอาวุธปืน
๑.๗) นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันยื่นคำร้อง

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

๒๒ วัน

source: https://dopa.go.th/public_service/service_guide80/view82

Share on: