โอนมรดกให้น้อง ที่อยู่ในเรือนจำ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:43 pm


สามารถทำได้โดยการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ผู้จัดการมรดกคือบุคคลที่ทำหน้าที่จัดการมรดกแทนทายาท หากทายาทคนใดคนหนึ่งไม่สามารถจัดการมรดกด้วยตนเองได้ ทายาทคนอื่นๆ สามารถแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อจัดการมรดกแทนได้

ผู้จัดการมรดกต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ
  • มีสัญชาติไทย
  • มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทย
  • ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
  • ไม่มีส่วนได้เสียในมรดก

ผู้จัดการมรดกสามารถแต่งตั้งได้โดยการพินัยกรรมหรือโดยศาล หากผู้ตายไม่ได้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ ทายาทคนอื่นๆ สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกได้

เมื่อศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว ผู้จัดการมรดกมีอำนาจจัดการมรดกดังนี้

  • ชำระหนี้สินของผู้ตาย
  • แบ่งมรดกให้แก่ทายาท
  • จัดการทรัพย์สินของผู้ตาย

ผู้จัดการมรดกต้องดำเนินการจัดการมรดกโดยสุจริตและรอบคอบ หากผู้จัดการมรดกไม่ดำเนินการจัดการมรดกโดยสุจริตและรอบคอบ ทายาทคนอื่นๆ สามารถฟ้องผู้จัดการมรดกเพื่อเรียกค่าเสียหายได้

หากน้องของคุณอยู่ในเรือนจำ คุณสามารถแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อจัดการมรดกแทนน้องของคุณได้ โดยผู้จัดการมรดกอาจเป็นญาติพี่น้องของคุณหรือทนายความก็ได้thumb_upthumb_downshare

Share on: