ใช้ที่ดินค้ำประกัน โดนซื้อทรัพย์ไปแล้ว

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 07:54 pm

หากคุณใช้ที่ดินค้ำประกันแล้วถูกซื้อทรัพย์ไปแล้ว คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ติดต่อเจ้าหนี้เพื่อเจรจาขอผ่อนชำระหนี้ที่เหลือต่อไป
  2. ขายที่ดินเพื่อชำระหนี้ที่เหลือ
  3. ยื่นฟ้องศาลเพื่อขอเพิกถอนการยึดทรัพย์

การติดต่อเจ้าหนี้เพื่อเจรจาขอผ่อนชำระหนี้ที่เหลือต่อไปเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด หากคุณยังสามารถชำระหนี้ที่เหลือได้ เจ้าหนี้อาจพิจารณาผ่อนผันการยึดทรัพย์ของคุณ

หากไม่สามารถชำระหนี้ที่เหลือได้ คุณอาจจำเป็นต้องขายที่ดินเพื่อชำระหนี้ที่เหลือ การขายที่ดินอาจทำให้คุณได้รับเงินสดมาชำระหนี้ที่เหลือและอาจช่วยให้คุณไม่ต้องสูญเสียที่ดิน

หากไม่สามารถขายที่ดินได้หรือเจ้าหนี้ไม่ยินยอมผ่อนผันการยึดทรัพย์ คุณอาจจำเป็นต้องยื่นฟ้องศาลเพื่อขอเพิกถอนการยึดทรัพย์ ศาลอาจพิจารณาเพิกถอนการยึดทรัพย์ของคุณหากเห็นว่าการยึดทรัพย์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย.

Share on: