ใช้สิทธิบัตรทองผ่าตัดหัวเข่า

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ผู้ป่วยที่มีสิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนการเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมผ่านสิทธิบัตรทอง มีดังนี้

  1. ผู้ป่วยต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมขั้นรุนแรง โดยแพทย์จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อาการปวดข้อเข่า อาการบวมบริเวณข้อเข่า ระดับความเสื่อมของข้อเข่า เป็นต้น
  2. ผู้ป่วยต้องได้รับการส่งต่อจากแพทย์ประจำตัวหรือหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังหน่วยบริการทุติยภูมิหรือโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
  3. ผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมก่อนการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  4. ผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
  5. ผู้ป่วยต้องได้รับการติดตามผลหลังการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยที่มีสิทธิบัตรทอง สามารถเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้ในทุกโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยโรงพยาบาลจะแจ้งค่าใช้จ่ายของการผ่าตัดให้ผู้ป่วยทราบล่วงหน้า ผู้ป่วยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถูกเบิกจ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Share on: