ใช้สิทธิ์การครอบครองปรปักษ์

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 10:25 pm

การครอบครองปรปักษ์คือการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นโดยสงบและเปิดเผยต่อบุคคลทั่วไปเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน และไม่มีสิทธิใด ๆ มาคัดค้านการครอบครองนั้นได้ บุคคลผู้ครอบครองปรปักษ์จะมีสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อกฎหมายอ้างอิงเกี่ยวกับการครอบครองปรปักษ์ ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1369
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1370
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1371
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1372
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1373

การครอบครองปรปักษ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • ครอบครองทรัพย์สินโดยสงบ
  • ครอบครองทรัพย์สินโดยเปิดเผย
  • ครอบครองทรัพย์สินโดยเจตนาเป็นเจ้าของ
  • ครอบครองทรัพย์สินเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน

หากบุคคลผู้ครอบครองทรัพย์สินมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว บุคคลผู้ครอบครองทรัพย์สินจะมีสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย บุคคลผู้ครอบครองทรัพย์สินสามารถใช้สิทธิในการครอบครองปรปักษ์เพื่อฟ้องร้องเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลอื่นที่อ้างสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นได้

การครอบครองปรปักษ์เป็นสิทธิทางกฎหมายที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นสิทธิที่ช่วยให้บุคคลผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น สามารถได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นได้โดยการครอบครองทรัพย์สินเป็นเวลานาน 10 ปี การครอบครองปรปักษ์จึงเป็นสิทธิทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก

Share on: