ให้เช่ารถกระบะใช้ขนส่ง จะมีปัญหาอะไรบ้าง


การให้เช่ารถกระบะใช้ขนส่ง อาจมีปัญหาได้หลายประการ ดังนี้

 • รถเสียหาย ปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุดคือรถเสียหายจากการขับขี่ของผู้เช่า เช่น การชน การเฉี่ยวชน การกระแทก หรือการตกหล่นสิ่งของ เป็นต้น ปัญหานี้อาจทำให้ผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าซ่อมแซมหรือค่าเสียหายอื่นๆ
 • รถหาย ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้คือรถหายจากการลักขโมยหรือสูญหาย ผู้เช่าอาจต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดในกรณีที่รถหาย
 • ผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่า ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้คือผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าตามกำหนด ผู้เช่าอาจต้องดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกค่าเช่าที่ค้างชำระ
 • ผู้เช่าทำผิดสัญญา ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้คือผู้เช่าทำผิดสัญญา เช่น ขับรถเกินระยะทางที่กำหนด ขับรถนอกเส้นทางที่กำหนด หรือไม่นำรถมาคืนตามกำหนด ผู้เช่าอาจต้องรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ ผู้ให้เช่ารถกระบะควรดำเนินการดังนี้

 • ทำประกันรถ การประกันภัยรถจะช่วยคุ้มครองผู้ให้เช่าในกรณีที่รถเสียหายหรือสูญหาย
 • ตรวจสภาพรถก่อนส่งมอบ ผู้ให้เช่าควรตรวจสภาพรถให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบให้กับผู้เช่า เพื่อบันทึกสภาพรถไว้เป็นหลักฐาน
 • ทำสัญญาเช่ารถ สัญญาเช่ารถควรระบุเงื่อนไขต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เช่น ระยะเวลาเช่า ค่าเช่า ระยะทางที่กำหนด เส้นทางที่กำหนด เป็นต้น
 • ติดตามสถานะของรถ ผู้ให้เช่าควรติดตามสถานะของรถอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบว่ารถถูกนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์หรือไม่

นอกจากนี้ ผู้ให้เช่ารถกระบะควรเลือกผู้เช่าที่มีประวัติดีและมีความน่าเชื่อถือ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาต่างๆ

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ให้เช่ารถกระบะ

 • ควรทำประกันภัยรถแบบ Comprehensive ที่ครอบคลุมความเสียหายทั้งต่อตัวรถและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ควรตรวจสภาพรถอย่างละเอียดก่อนส่งมอบให้กับผู้เช่า โดยบันทึกสภาพรถไว้เป็นหลักฐานด้วยรูปถ่ายหรือวีดีโอ
 • ควรทำสัญญาเช่ารถอย่างรอบคอบ โดยระบุเงื่อนไขต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เช่น ระยะเวลาเช่า ค่าเช่า ระยะทางที่กำหนด เส้นทางที่กำหนด เป็นต้น
 • ควรติดตามสถานะของรถอย่างสม่ำเสมอ โดยขอรายงานการใช้รถจากผู้เช่าเป็นระยะ
 • ควรเก็บข้อมูลของผู้เช่าไว้เป็นหลักฐาน เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น
Share on: