ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 27th August, 2023 at 08:39 am


การสร้างอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลกระทบต่อผู้คนในหลายด้าน ได้แก่

  • การสูญเสียที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน
  • การย้ายถิ่นฐานของผู้คน
  • การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
  • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ความขัดแย้งระหว่างผู้คนและหน่วยงานที่ดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำ

การสูญเสียที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเป็นผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดของการสร้างอ่างเก็บน้ำ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่จะถูกน้ำท่วมจะต้องย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่ใหม่ ซึ่งอาจทำให้พวกเขาต้องสูญเสียบ้าน ที่ดินทำกิน และทรัพย์สินอื่นๆ

การย้ายถิ่นฐานของผู้คนอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพวกเขาได้อย่างมาก ผู้คนอาจต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ วัฒนธรรมใหม่ และภาษาใหม่ สิ่งนี้อาจทำให้พวกเขารู้สึกเครียด โดดเดี่ยว และสิ้นหวังได้

การสร้างอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้หลายด้าน เช่น การทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า การกัดเซาะดิน การสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ การปนเปื้อนน้ำ เป็นต้น

ความขัดแย้งระหว่างผู้คนและหน่วยงานที่ดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำอาจเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ เช่น การไม่ได้รับความยินยอมจากประชาชน ความไม่โปร่งใสของข้อมูล ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การสร้างอ่างเก็บน้ำเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล ดังนั้นจึงควรคำนึงถึงผลกระทบต่างๆ เหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำ

Share on: