ได้รับผลกระทบโรงงานส่งเสียงดัง

แก้ไขล่าสุด วันที่ 15th August, 2023 at 11:13 am

กฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบจากโรงงานส่งเสียงดัง

กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 60 กำหนดว่า ห้ามมิให้โรงงานส่งเสียงดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด มาตรา 61 กำหนดว่า รัฐมนตรีอาจประกาศกำหนดระดับเสียงสูงสุดที่โรงงานจะส่งเสียงดังได้ มาตรา 62 กำหนดว่า ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 60 หรือมาตรา 61 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ระดับเสียงสูงสุดที่โรงงานจะส่งเสียงดัง กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดระดับเสียงสูงสุดที่โรงงานจะส่งเสียงดัง พ.ศ. 2543 ประกาศกำหนดว่า ระดับเสียงสูงสุดที่โรงงานจะส่งเสียงดัง ดังนี้

  • ช่วงเวลากลางวัน (06.00-23.00 น.) ดังได้ไม่เกิน 80 เดซิเบลเอ
  • ช่วงเวลากลางคืน (23.00-06.00 น.) ดังได้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ

หากท่านได้รับผลกระทบจากโรงงานส่งเสียงดัง สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. แจ้งไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
  2. ยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
  3. ฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง

ท่านควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมาย

Share on: