ไถ่ถอนที่ดินจาก ธกส. แทนผู้เสียชีวิต

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 08:04 pm

ขั้นตอนการไถ่ถอนที่ดินจาก ธกส. แทนผู้เสียชีวิต มีดังนี้

 1. ทายาทต้องติดต่อ ธกส. สาขาที่ผู้เสียชีวิตทำสัญญากู้ยืมเงิน
 2. ทายาทต้องนำเอกสารต่างๆ ดังนี้
  • หนังสือมอบอำนาจจากทายาทคนอื่น ๆ (ถ้ามี)
  • สำเนาโฉนดที่ดิน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาท
  • สำเนาทะเบียนบ้านของทายาท
  • เอกสารแสดงการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิต
 3. ธกส. จะตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของทายาท
 4. ธกส. จะเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างชำระจากทายาท
 5. ทายาทต้องชำระหนี้ทั้งหมดให้กับ ธกส.
 6. ธกส. จะส่งมอบโฉนดที่ดินให้กับทายาท

หมายเหตุ

 • ทายาทต้องชำระหนี้ทั้งหมดให้กับ ธกส. ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ทายาทได้รับหนังสือแจ้งจาก ธกส. หากทายาทไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลา ธกส. มีสิทธิยึดที่ดินและขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้
 • ในกรณีที่ทายาทไม่สามารถชำระหนี้ทั้งหมดให้กับ ธกส. ธกส. อาจพิจารณาให้ทายาทผ่อนชำระหนี้ได้ โดยทายาทต้องติดต่อ ธกส. เพื่อขอผ่อนชำระหนี้
Share on: