ไถ่ถอนที่ดินที่กรมที่ดิน เลขหน้าสำรวจมีการแก้ไข

การไถ่ถอนที่ดินที่กรมที่ดิน เลขหน้าสำรวจที่มีการแก้ไขไม่ตรงกับใบเสร็จ อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  • การแก้ไขเลขหน้าสำรวจ อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่กรมที่ดินทำผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล หรืออาจเป็นเพราะเจ้าของที่ดินได้ทำการเปลี่ยนแปลงลักษณะของที่ดิน เช่น มีการถมดิน มีการแบ่งแยกที่ดิน เป็นต้น
  • ใบเสร็จ อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่กรมที่ดินทำผิดพลาดในการพิมพ์ใบเสร็จ หรืออาจเป็นเพราะเจ้าของที่ดินทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบเสร็จ เช่น มีการแก้ไขจำนวนเงินที่ชำระ เป็นต้น

หากเลขหน้าสำรวจที่มีการแก้ไขไม่ตรงกับใบเสร็จ เจ้าของที่ดินควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินทราบ เพื่อตรวจสอบสาเหตุและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

หากเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน เจ้าหน้าที่กรมที่ดินจะดำเนินการแก้ไขเลขหน้าสำรวจให้ถูกต้อง และออกใบเสร็จใหม่ให้กับเจ้าของที่ดิน

หากเป็นความผิดของเจ้าของที่ดิน เจ้าของที่ดินจะต้องดำเนินการแก้ไขเลขหน้าสำรวจให้ถูกต้อง โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินทราบ และจัดทำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเลขหน้าสำรวจ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ใบอนุญาตถมดิน เป็นต้น

ทั้งนี้ เจ้าของที่ดินควรตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการไถ่ถอนที่ดินอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการไถ่ถอนที่ดิน

  1. ตรวจสอบเลขหน้าสำรวจจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาขายฝาก หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น
  2. ตรวจสอบเลขหน้าสำรวจจากใบเสร็จรับเงินค่าไถ่ถอนที่ดิน
  3. ตรวจสอบเลขหน้าสำรวจจากเอกสารการจดทะเบียนไถ่ถอนที่ดิน

หากพบข้อมูลไม่ตรงกัน เจ้าของที่ดินควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินทราบ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

Share on: