ไถ่ถอนบ้านที่ถูกขายทอดตลาด

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:12 pm

แหล่งเงินทุนช่วยเหลือในการไถ่ถอนบ้านที่ถูกขายทอดตลาดได้จากหลายแหล่ง ได้แก่

  • ธนาคารพาณิชย์
  • สถาบันการเงินของรัฐ
  • กองทุนหมู่บ้าน
  • กองทุนเครดิตยูเนี่ยน
  • กองทุนสงเคราะห์ลูกหนี้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี กองทุนพัฒนาธุรกิจชุมชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ข้อกฎหมายอ้างอิง:

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 2543
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 284 วรรคสาม

หากคุณกำลังประสบปัญหาในการไถ่ถอนบ้านที่ถูกขายทอดตลาด โปรดติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือ

Share on: